ESPI 13/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport ESPI 13/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 29 kwietnia 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 31 marca 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 12/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS

RAPORT ESPI 12/2020: INFORMACJA NT. WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ IMS – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ (przynajmniej krótkoterminowy – perspektywa 2-4 miesięcy) na wyniki i działalność Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”). Wpływ ten jest niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta. W szczególności, pandemia koronawirusa negatywnie może odbić się na przychodach z usług reklamowych realizowanych głównie w galeriach handlowych oraz na działalności eventowej. Jednocześnie, nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego pozytywnego wpływu pomocy rządowej na sytuację i wyniki Grupy IMS.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem pandemii koronawirusa na działalność i wyniki Grupy IMS. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną opublikowane w osobnych komunikatach.

ESPI 11/2020 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

RAPORT ESPI 11/2020 REJESTRACJA UMORZENIA AKCJI ORAZ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI – OBNIŻENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – POBIERZ

ZMIANY W STATUCIE IMS S.A. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 10 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu 3 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego oraz zmian Statutu IMS S.A.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego obniżenia wynosi obecnie 628.481,72 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 31.424.086 (trzydzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

– 30.923.586 (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset)  akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. na mocy której kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 647.466,62 PLN (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 62/100) o kwotę 18.984,90 PLN (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 90/100) w drodze umorzenia 949.245 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji Spółki uprawniających do 949.245 głosów, stanowiących 2,93% kapitału zakładowego i uprawniających do 2,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie 949.245 akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2017 roku w związku z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2018 roku, oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki Programu Skupu akcji własnych Spółki, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 13 lutego 2018 roku, zaktualizowanego uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 29 czerwca 2018 roku, nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia b.r.

Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 21 stycznia 2020 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie.

Na 10 marca 2020 r. Spółka posiada 325.000 akcji własnych nabytych w lutym br., o wartości nominalnej 6.500,00 zł, które stanowią 1,03% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 325.000 głosów na WZ (1,03% wszystkich głosów). Ww. akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.

ESPI 10/2020 Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych

Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z 03.02.2020 r. i 5/2020 z 04.02.2020 r., informuje, że 27 lutego br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 325.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.500 zł, stanowiących 1,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 325.000 głosów na WZ (1,00% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 4,00 zł za 1 akcję. Zgodnie z zapisem Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. akcje własne Spółki zostały nabyte w celu umorzenia.

Na 27 lutego 2020 roku Emitent posiada łącznie 1.274.245 akcji własnych o wartości nominalnej 25.484,90 zł, w tym:

– 949.245 akcji, które zgodnie z uchwałą NWZ z 21 stycznia br. są obecnie przedmiotem umorzenia,

– 325.000 akcji własnych skupionych w ww. Transzy.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 9/2020 Stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych

Stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych – pobierz

W nawiązaniu do raportu nr 5/2020 z 4 lutego br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Oferty Zakupu Akcji Spółki IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że stopa redukcji w I Transzy skupu akcji własnych wynosi 79,19%.

ESPI 8/2020 Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 roku Pan Wojciech Grendziński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 31 maja 2020 roku. Rezygnacja złożona została z przyczyn osobistych. 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 7/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 Podstawa prawna

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.284.817,20 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji Spółki _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21.01.2020r._. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie według stanu na dzień dywidendy.

ESPI 6/2020 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty
dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ przekazuje szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS _”Grupa IMS”_ za 2019 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 58,9 mln zł
2. EBITDA: 18,0 mln zł
3. EBIT: 11,9 mln zł
4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 9,5 mln zł.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to:
– zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych;
– szeroko prowadzone działania komunikacyjno – marketingowe;
– projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych;
– projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu.
W ocenie Zarządu Emitenta, biorąc pod uwagę tak szeroko prowadzone inwestycje, Grupa IMS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 roku. Te inwestycje już przynoszą pierwsze efekty. Rok 2019 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2.463 sztuki. To pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2.000 sztuk. Z ww. 2.463 lokalizacji aż 1.494 _61%_ pozyskanych zostało w okresie sierpień – grudzień 2019, co oznacza, że ich wpływ na wyniki 2019 roku był relatywnie niewielki, natomiast silniej wpłyną na wyniki roku 2020 i kolejnych. Analogicznym rokiem inwestycyjnym w Grupie IMS, choć na zdecydowanie mniejszą skalę tak jeśli chodzi o różnorakość projektów jak i o poniesione wydatki, był rok 2016. Zaowocowało to później bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku 2017 i 2018.
Osiągnięte wyniki w zakresie EBITDA i liczby pozyskanych lokalizacji abonamentowych są w granicach celów, opublikowanych przed blisko czterema laty raportem ESPI 27/2016 z 23 maja 2016 r. W ocenie Zarządu obrazuje to słuszność przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Emitenta.
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym funkcjonowania w strukturach Grupy IMS spółki APR Sp. z o.o. _”APR”_, nabytej w październiku 2018 roku. W ocenie Zarządu, było to udane dla Emitenta przejęcie. Wstępne wyniki APR za 2019 rok przedstawiają się następująco:
1. Przychody ze sprzedaży: 4 965 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 52%_
2. EBITDA: 1 254 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 136%_
3. EBIT: 966 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 238%_
4. Zysk netto: 914 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 533%_.
Zarząd IMS S.A. informuje także, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2019 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu _”ZWZ”_ Spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.284.817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 07.02.2020 roku, to 5,18%. Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.01.2020_. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok.
Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

ESPI 5/2020 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z I Transzą Programu Skupu

Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty
związane z I Transzą Programu Skupu – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2020 z 3 lutego br. oraz w związku z Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.02.2020 r. pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny _wynagrodzenia_ oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę _wynagrodzenie_ w I Transzy Programu Skupu w wysokości 4,00 zł _słownie: cztery złote_ za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 325.000 _słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy_ sztuk.
Zgodnie z celem nabywania akcji własnych przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wszystkie nabywane akcje zostaną umorzone.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji I Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.

ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych

ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Program Skupu Akcji – pobierz

Uchwała nr 2 I Transza Skupu Akcji– pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. („Spółka” , „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Celem Programu Skupu Akcji jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 890.000 (słownie: ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych w celu ich umorzenia („Akcje”).

Na nabycie akcji ww. Walne Zgromadzenie przeznaczyło kwotę do 2.670.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą, oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia.

Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

– zakończyć nabywanie Akcji przed 30 kwietnia 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

– zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.

Emitent w I Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Akcji, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję. Ww. propozycja będzie przedmiotem opinii Rady Nadzorczej Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w I Transzy Skupu uprawniają do 325.000 głosów, stanowią 1,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,00% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ramach I Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Ofert Zakupu Akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.