ESPI 24/2020 Zbycie spółki zależnej

Raport: Zbycie spółki zależnej – POBIERZ

 

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 lipca Emitent dokonał sprzedaży na rzecz osoby fizycznej wszystkich posiadanych udziałów (stanowiących 73% kapitału zakładowego i dających prawo do 73% głosów) w spółce zależnej IMS events Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 40 tys. zł.

IMS events to segment biznesu Grupy Kapitałowej IMS („Grupa”) najbardziej dotknięty negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Szacowane przychody IMS events za I półrocze 2020 roku wyniosą jedynie ok. 10% przychodów osiągniętych w I półroczu 2019 roku, a kapitały własne tej spółki wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy spadły poniżej zera na koniec I półrocza br.

Zbycie tej spółki zależnej (i wyłączenie jej wyników ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy) pozwoli jeszcze silniej skupić się na najbardziej rentownych segmentach działalności Grupy.

ESPI 23/2020 Powołanie nowego członka Zarządu

Raport: Powołanie nowego członka Zarządu – POBIERZ

Życiorys Piotr Kabaj – POBIERZ

Oświadczenie Piotr Kabaj – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki 30 czerwca 2020 roku powołała z dniem 1 lipca 2020 roku Pana Piotra Kabaja w skład Zarządu Spółki, na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Pan Piotr Kabaj odpowiedzialny będzie w Spółce za kontent muzyczny. Powołanie Pana Kabaja w skład Zarządu Emitenta ma na celu zintensyfikować proces komercjalizacji baz muzycznych powstających w spółce zależnej Emitenta – Closer Music Sp. z o.o., gdzie Piotr Kabaj pełni od sierpnia 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska wraz z wymaganymi przepisami oświadczeniami Pana Piotra Kabaja znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki: http://imssensory.com/relacje-inwestorskie/zarzad-ir/.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 22/2020 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcji na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 23 czerwca 2020 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki dotyczące zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 21/2020 Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage

Raport: Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 17 czerwca br. istotnej, ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków („Partner”), posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów. Umowa zawarta została na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata. Sprzedaż i instalacja systemów Digital Signage dla poszczególnych oddziałów banku realizowane będą w formie konkretnych zleceń. Szacowany maksymalny przychód Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie 3 – letnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Tempo i skala realizacji projektu uzależniona jest od bieżących decyzji Partnera. Wraz z umową, strony podpisały pierwsze zlecenie na realizację systemów Digital Signage w kilku oddziałach opiewające na kwotę niespełna 0,3 mln zł. Zlecenie zrealizowane zostanie najpóźniej do końca sierpnia 2020 r.

ESPI 20/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 15 czerwca 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 28 maja 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).


Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

ESPI 19/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie wniosku Zarządu w sprawie czasowego zawieszenia jej polityki dywidendowej.

Zgodnie z decyzją Zarządu – mając na względzie wystąpienie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i wpływu tego stanu na działalność IMS S.A. – zawieszeniu ulega stosowana przez IMS S.A. polityka wypłaty dywidendy w odniesieniu do 2019 roku (dywidendy wypłacanej w 2020 roku).

Jednocześnie Rada Nadzorcza IMS S.A. wskazała, iż – ze względu na trudną do przewidzenia sytuację ogólnoekonomiczną – właściwym jest ponowne przeanalizowanie w terminie późniejszym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zostanie wydana przez Zarząd rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi IMS S.A. sformułowanie ponownego wniosku dotyczącego wypłaty dywidendy i tym samym podziału zysku za rok obrotowy 2019 w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

ESPI 18/2020 Otrzymanie istotnej subwencji finansowej

Raport:  Otrzymanie istotnej subwencji finansowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 13 maja br. informacji o przyznaniu Spółce subwencji w istotnej dla Spółki wysokości 2.978 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm („Program”). Wcześniej, trzy spółki zależne Emitenta – IMS r&d sp. z o.o., IMS events sp. z o.o. oraz APR Sp. z o.o. – otrzymały subwencje w kwotach odpowiednio 380 tys. zł, 265 tys. zł i 299 tys. zł.

Subwencje podlegają zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Bazując na warunkach zawartych w regulaminie Programu, Zarząd Emitenta szacuje, że ok. 50% otrzymanych kwot subwencji, czyli łącznie ok. 2 mln zł, zostanie umorzonych.

ESPI 17/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 20 maja 2020 r., a nie jak Spółka informowała 8 maja 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2020 z 27 kwietnia 2020 r.). Zmiana terminu publikacji raportów wynika z dużego zaangażowania działu finansowego IMS S.A. w uzyskiwanie narzędzi pomocowych dla spółek Grupy IMS, w związku z pandemią koronawirusa.

 

Jednocześnie Zarząd IMS S. A. informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2019 nie uległy istotnym zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 10 lutego br. raportem bieżącym nr 6/2020 szacunkowych wyników za 2019 rok (różnice są nie większe niż +/- 0,1 mln zł).

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw).

ESPI 16/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 8 maja 2020 r., a nie jak Spółka informowała 29 kwietnia 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 13/2020 z 24 marca 2020 r.). Zmiana terminu publikacji raportów wynika z dużego zaangażowania działu finansowego IMS S.A. w uzyskiwanie narzędzi pomocowych dla spółek Grupy IMS, w związku z pandemią koronawirusa.

Jednocześnie Zarząd IMS S. A. informuje, że ostateczne wyniki finansowe za 2019 nie uległy istotnym zmianom w stosunku do opublikowanych w dniu 10 lutego br. raportem bieżącym nr 6/2020 szacunkowych wyników za 2019 rok (różnice są nie większe niż +/- 0,1 mln zł).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw).

ESPI 15/2020 Informacja ws. polityki dywidendowej

Raport: Informacja ws. polityki dywidendowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawieszeniu stosowanej przez Spółkę polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020). Zawieszenie stosowanej polityki dywidendowej wynika z szerzącej się pandemii koronawirusa i wpływem tej sytuacji na działalność Emitenta (Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 12/2020 oraz 14/2020). Tym samym, Zarząd odwołuje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2019 opublikowaną raportem bieżącym nr 6/2020.

O tym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości Zarząd będzie rekomendował wypłatę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu („ZWZ”) dywidendy za rok 2019, Zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości.