ESPI 7/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 Podstawa prawna

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.284.817,20 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji Spółki _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21.01.2020r._. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie według stanu na dzień dywidendy.

ESPI 6/2020 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok oraz rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty
dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ przekazuje szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS _”Grupa IMS”_ za 2019 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 58,9 mln zł
2. EBITDA: 18,0 mln zł
3. EBIT: 11,9 mln zł
4. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 9,5 mln zł.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to:
– zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych;
– szeroko prowadzone działania komunikacyjno – marketingowe;
– projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych;
– projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu.
W ocenie Zarządu Emitenta, biorąc pod uwagę tak szeroko prowadzone inwestycje, Grupa IMS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 roku. Te inwestycje już przynoszą pierwsze efekty. Rok 2019 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2.463 sztuki. To pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2.000 sztuk. Z ww. 2.463 lokalizacji aż 1.494 _61%_ pozyskanych zostało w okresie sierpień – grudzień 2019, co oznacza, że ich wpływ na wyniki 2019 roku był relatywnie niewielki, natomiast silniej wpłyną na wyniki roku 2020 i kolejnych. Analogicznym rokiem inwestycyjnym w Grupie IMS, choć na zdecydowanie mniejszą skalę tak jeśli chodzi o różnorakość projektów jak i o poniesione wydatki, był rok 2016. Zaowocowało to później bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku 2017 i 2018.
Osiągnięte wyniki w zakresie EBITDA i liczby pozyskanych lokalizacji abonamentowych są w granicach celów, opublikowanych przed blisko czterema laty raportem ESPI 27/2016 z 23 maja 2016 r. W ocenie Zarządu obrazuje to słuszność przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Emitenta.
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym funkcjonowania w strukturach Grupy IMS spółki APR Sp. z o.o. _”APR”_, nabytej w październiku 2018 roku. W ocenie Zarządu, było to udane dla Emitenta przejęcie. Wstępne wyniki APR za 2019 rok przedstawiają się następująco:
1. Przychody ze sprzedaży: 4 965 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 52%_
2. EBITDA: 1 254 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 136%_
3. EBIT: 966 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 238%_
4. Zysk netto: 914 tys. zł _wzrost w stosunku do 2018 roku o 533%_.
Zarząd IMS S.A. informuje także, że biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2019 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową Emitenta i Grupy, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu _”ZWZ”_ Spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.284.817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 07.02.2020 roku, to 5,18%. Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.01.2020_. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją Zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok.
Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

ESPI 5/2020 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z I Transzą Programu Skupu

Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty
związane z I Transzą Programu Skupu – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2020 z 3 lutego br. oraz w związku z Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.02.2020 r. pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny _wynagrodzenia_ oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę _wynagrodzenie_ w I Transzy Programu Skupu w wysokości 4,00 zł _słownie: cztery złote_ za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 325.000 _słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy_ sztuk.
Zgodnie z celem nabywania akcji własnych przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wszystkie nabywane akcje zostaną umorzone.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji I Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.

ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych

ESPI 4/2020 Nowy program skupu akcji własnych i I Transza Skupu akcji własnych – pobierz

Uchwała nr 1 Program Skupu Akcji – pobierz

Uchwała nr 2 I Transza Skupu Akcji– pobierz

W nawiązaniu do Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 21 stycznia 2020 roku, Zarząd IMS S.A. („Spółka” , „Emitent”) przekazuje w załączeniu:

– uchwałę nr 1 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki;

– uchwałę nr 2 Zarządu IMS S.A. z 3 lutego 2020 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Celem Programu Skupu Akcji jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 890.000 (słownie: ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych w celu ich umorzenia („Akcje”).

Na nabycie akcji ww. Walne Zgromadzenie przeznaczyło kwotę do 2.670.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą, oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia.

Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

– zakończyć nabywanie Akcji przed 30 kwietnia 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

– zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym powyżej.

Emitent w I Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Akcji, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję. Ww. propozycja będzie przedmiotem opinii Rady Nadzorczej Spółki.

Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w I Transzy Skupu uprawniają do 325.000 głosów, stanowią 1,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,00% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ramach I Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Ofert Zakupu Akcji. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu I Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

Dobra agencja eventowa? Zapraszamy do IMS!

DOBRA AGENCJA EVENTOWA to taka, której Pracownicy nieustannie się rozwijają, jak Eksperci IMS. Nasi Specjaliści stale poszerzają swoją wiedzę oraz obserwują wszystkie dostępne na rynku nowinki, aby dostarczać naszym Partnerom usługi na najwyższym poziomie, m.in. EVENTY DLA FIRM.

Specjaliści IMS Events 22 stycznia uczestniczyli w FORUM BRANŻY EVENTOWEJ 2020 – największych w Polsce targach dla osób związanych z organizacją wydarzeń, będących obowiązkowym punktem dla każdego Specjalisty dbającego o dostarczanie Partnerom produktów na najwyższym poziomie.

DOBRA AGENCJA EVENTOWA gwarantuje swoim Klientom rozwiązania pełne nowinek technologicznych oraz niestandardowych pomysłów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zatrudnianiu posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie Specjalistów, w IMS realizujemy kompleksowo działania z zakresu event marketingu – każdorazowo na najwyższym poziomie. Chętnie zorganizujemy dla Państwa: premiery nowych produktów, konferencje, szkolenia, EVENTY DLA FIRM, wyjazdy integracyjne oraz całościowe kampanie marketingowe. Podchodzimy do każdego zlecenia kompleksowo – przygotowując strategię, realizując je i dostarczając naszym Partnerom analizę końcową. Zapraszamy do współpracy!

Przeczytaj także:

 

Jak zmieniają się dostępne technologie Digital Signage i co trzeba wziąć pod uwagę wdrażając ten system?

Nowoczesne, często zapierające dech w piersi rozwiązania DIGITAL SIGNAGE są nieodłączną częścią każdej prestiżowej marki, w tym obiektów handlowych. Właściciele brandów chętnie korzystają z szerokiego wachlarza nowoczesnych urządzeń, takich jak: wayfindery, mapy dotykowe, video walle, monitory i ekrany reklamowe (również te niestandardowe, o rozmiarach kilkudziesięciu metrów kwadratowych
i często nietypowych kształtach). Przynoszą one firmom szereg korzyści – zarówno finansowych, jak i wizerunkowych.

Co brać pod uwagę wdrażając rozwiązania DIGITAL SIGNAGE Signage i jakie korzyści przynoszą – zapraszamy do przeczytania wywiadu z Arkadiuszem Świderskim dla Retail Journal.

Przeczytaj także:

 

IMS z rekordowym rocznym przyrostem lokalizacji abonamentowych

Rok 2019 okazał się rekordowy dla Grupy IMS pod względem liczby organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. W 2019 roku Grupa IMS pozyskała 2 463 lokalizacje, z czego aż 1 494 z nich w okresie od sierpnia do grudnia 2019.

Jest to największy roczny organiczny przyrost lokalizacji abonamentowych od początku istnienia spółki. W 2019 roku Grupa IMS po raz pierwszy przekroczyła poziom 2 000 lokalizacji pozyskanych organicznie w jednym roku obrotowym.

Grupa Kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Przeczytaj także:

 

Kartomat (znany również jako Giftomat) od Grupy Kapitałowej IMS został wdrożony w VIVO! Lublin

Postaw na KARTOMAT (znany również jako GIFTOMAT) od IMS, jeśli chcesz zachęcić do wizyty w Galerii lub Centrum Handlowym swojego wymarzonego: lojalnego i zadowolonego z zakupów, Klienta! GIFTOMAT umożliwia bowiem sprzedaż przedpłaconych kart podarunkowych, które można kupić zarówno sobie, jak i bliskiej osobie – jako zawsze sprawdzony prezent (obdarowany może dzięki takiej karcie nabyć dokładnie to, o czym marzy lub czego potrzebuje). GRUPA KAPITAŁOWA IMS wdrożyła GIFTOMAT w galerii VIVO! LUBLIN, będącej kolejnym prestiżowym obiektem, który zdecydował się skorzystać z tego ciekawego rozwiązania.

VIVO! LUBLIN postawiła na KARTOMAT wykonany z białego konglomeratu na stalowej konstrukcji, wyposażony z tyłu w city light. Ponadto GIFTOMAT ma zainstalowany: monitor dotykowy 22”, komputer, skaner, dyspenser kart oraz terminal płatniczy. GALERIA VIVO! LUBLIN wprowadziła specjalne oznaczenia ułatwiające zlokalizowanie urządzenia na poziomie +1.

Kartą z giftomatu można płacić w sklepach na terenie obiektu, a aktywna jest zaraz po jej uzyskaniu z urządzenia.

Więcej na temat karty znajdą Państwo na stronie GALERII VIVO! LUBLIN (tutaj).

VIVO! LUBLIN to centrum mody i rozrywki położone w sercu Lublina – nowoczesne, przyjazne i komfortowe.

vivo_lublin_ims_giftomat

Przeczytaj także: